Ana Sayfa Atölyeler Yarbasan Evleri Galeri Referanslar İletişim ENGLISH

TAÞ EV TASARIM ve ÜRETÝM

Günümüzdeki nüfus kalabalýðý, endüstriyel üretim þartlarý ve piyasa ekonomisi sonucu olan mimari ürünler moda akýmlar ile beslenerek kýsa vadeli çözümler olarak ortaya çýkmaktadýr. Oysa tarihi mirasý ve doðal güzellikleri ile öne çýkan Bodrum'da geleneksel deðerlere öncelik veren çözümler üretmek gerekir. Özellikle hazýr ürünler karþýsýnda atölye üretimleri ve geleneksel zanaat ürünleri hýzla yok
olmaktadýr. Geleneksel sanatlarýn yaþatýlmasý için yeni projelerde uygulama alanlarý açýlmasý çok önemlidir.

Bu bakýþ açýsý ile 1987 yýlýndan beri Bodrum yarýmadasýndaki geleneksel yapý kültürünü incelemeye baþladým. Anadolu'daki birçok yerleþimin yaný sýra Ege
denizindeki Yunan adalarý, Ýtalya, Sicilya, Fransa, Ýspanya gibi ülkelerdeki gezilerimde geleneksel yapýlaþmayý ve Akdeniz kültürünü inceledim.

Bodrum yarýmadasýnda 70'den fazla geleneksel taþ bina ve eski taþ bina restorasyonu inþaatý yaptým.

Web sitemde 2002 - 2008 yýllarý arasýnda tasarým ve üretimini yaptýðýmýz Yarbasan Evleri'nden örnek bulacaksýnýz.

Yarbasan Evleri'nde ana unsur olarak bir Akdeniz kasabasý olan Bodrum'da çaðýmýz ihtiyaçlarýný karþýlayacak geleneksel çözümler ele alýnmýþtýr. 27 farklý büyüklükte ev, kafe ve sanat atölyesinden oluþa projede her ev tek baþýna çözülmüþ olmasýnýn yanýnda evlerin bir arada tanýmlý bir köy dokusu oluþturmasý ön planda tutularak sokak, meydan, kitle iliþkileri düzenlenmiþtir.

Ýmalatlarda yöresel özellikler dikkate alýnarak geleneksel yapý malzemeleri ve el iþçiliði kullanýlmýþtýr.

Andezit taþý ile yýðma olarak inþa edilen binalarýn tabliye ve çatýlarý; ahþap kiriþ ya da tuðla ve taþ tonoz, kubbe ve kemerler ile geleneksel yöntemlerle yapýlmýþ olup betonerme kullanýlmamýþtýr.

Yaptýðýmýz evlerde tüm malzemeler kendi atölyelerimizde üretilmiþtir.

Bu imalatlar için; taþ, ahþap, ahþap oyma, mutfak, mobilya, seramik, vitray, cam mozaik, karo mozaik, mermer, ferforje demir, boya, resim, tekstil, sýhhi tesisat, elektrik tesissatý atölyelerinde geleneksel yöntemler ve el iþçiliði ile üretimler yapýlmýþtýr. Atölyelerde konusunda uzman sanatkarlarla birlikte yakýn çevrede yaþayan ustalar çalýþmaktadýr.

Her biri ayrý bir sanat eseri olan taþ evler yazýn serin, kýþýn ise sýcaktýr, nem problemi olmaz. Ýç ve dýþ yaþam alanlarý ile çok kullanýþlýdýr. Ortak kullaným alanlarý ile sakin ve huzurlu bir ortam sunar.

TAHÝR TOKER

Jasmin menu

| Ana SAyfa | Atölyeler | Taþ Atölyesi | Marangoz Atölyesi | Ahþap Oyma Atölyesi | Seramik Atölyesi | Cam Mozaik Atölyesi | Karo Mozaik Atölyesi | Ferforje Demir Atölyesi | Vitray Atölyesi | Resim ve Boya Atölyesi | Tekstil Atölyesi | Yarbasan Evleri | Genel Bilgi | Dýþ Mekanlar | Dýþ Mekanlar Gece | Ýç Mekanlar | Yatak Odalarý |
| Mutfaklar | Banyolar ve Tuvaletler | Bacalar | Kapýlar | Çeþmeler | Yarbasan Evleri Ýnþaatý | Galeri | Referanslar | Ýletiþim | ENGLISH |

tahirtoker@tahirtoker.com

Site uygulama Membra A.Þ.